Regulamin

REGULAMIN

Przed nadaniem przesyłki koniecznie zapoznaj się z zasadami pakowania.
Do wagi i wymiarów przesyłki LTL należy dodać wagę i wymiar palety. W przypadku podania nieprawidłowych danych podczas zamówienia lub zamówienia przesyłki niestandardowej jako standard naliczana jest opłata za weryfikację przesyłki która wynosi 10 zł netto oraz koszty wynikające z różnicy w cenie usługi.

Postanowienia ogólne
§ 1.
Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu www.pluspost.pl oraz www.panpaczka.pl przez firmę Plus Post Adrian Kostyra Marcin Jeleń s.c. z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ulicy Chełmskiej 90, ( zwaną dalej " Plus Post " ) usług pośrednika w przewozie przesyłek na terenie Polski. Z chwilą przekazania przesyłki kurierowi z którym współpracuje 
Plus Post w swoim lub też jakiejkolwiek innej osoby imieniu posiadającej prawo do tej przesyłki, przyjmują Panstwo postanowienia i warunki określone w liście przewozowym jak również w warunkach przewozu, bez względu na to czy Państwa podpis widnieje na powyższym liście czy też nie. Przekazanie paczki stawowi również dowód zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu i cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obu Stron chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej. Zgodnie z § 10  pkt 2 Regulaminu Świadczenia Usług Przewozowych i Pocztowych Geis Parcel Sp. z o.o. odpowiada za utratę, ubytek, uszkodzenie lub nieterminowe dostarczenie przesyłki od momentu przyjęcia jej do przewozu od nadawcy do momentu wydania odbiorcy.

§ 2.
Zakres działalności 
Plus Post obejmuje obszar całego kraju.
Plus Post świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Plus Post zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmą zewnętrznym, z którymi Plus Post ma podpisaną stosowną umowę handlową.
Z chwilą zlecenia przesyłki na stronie www.pluspost.pl lub www.panpaczka.pl wyraża się zgode na udostępnienie swoich danych osobowych zewnętrznej firmie kurierskiej.
Administratorem danych osobowych jest 
Plus Post Adrian Kostyra Marcin Jeleń s.c. z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ulicy Chełmskiej 90 .Dane przetwarzane są w celu korzystania z usług portalu oraz w celach realizacji usług przewozowych.
Z chwilą zlecenia przesyłki na stronie www.pluspost.pl lub panpaczka.pl klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych zewnętrznej firmie kurierskiej.
Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji. Klient ma prawo dostępu do treści danych i możliwość ich poprawiania.

§ 3.

Usługi pośrednictwa w przewozie przesyłek - świadczone przez Plus Post usługi nie mają charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyśpieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. prawo przewozowe Dz.U. nr 50, poz.601 z 2000 r. tekst jednolity, nie stanowiące usługi pocztowej.
Przesyłka - paczki, pakunki, koperty, pojemniki lub worki przyjmowane, przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.
List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.
Nadawcę - podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.
Odbiorca - osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
Zleceniodawca - podmiot który zleca 
Plus Post wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

§ 4.
Z przewozu są wyłączone rzeczy:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia 
Plus Post nie nadają się do przewozu; silniki, skrzynie biegów oraz częsci zawierające w sobie oleje;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące,broń i amunicja;
Ponadto 
Plus Post nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień 
Plus Post może odmówić wykonania usługi.
Nadawca ponosi wobec 
Plus Post i osób trzecich odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia przez Nadawcę postanowień § 4 niniejszego Regulaminu.
Plus Post może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:
a) czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi i/lub wymiarów i/lub wartości nie zgadza się ze stanem faktycznym.
Podstawowe warunki wykonywania usługi
§ 5.
Zlecenie złożone przez nadawcę elektronicznie na stronie www.pluspost.pl jest realizowane spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

Plus Post przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym Cenniku o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez Plus Post, jeżeli Plus Post wyrazi na to zgodę.
Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz 
Plus Post przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
Od 1 stycznia 2012 nie gwarantujemy doręczenia przesyłek w 24 godziny. Przewidywany termin dostawy - następnego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki.

§ 6.
Nadawca jest obowiązany oddać kurierowi przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać 
Plus Post w opakowaniu, które powinno między innymi:
a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
b) być odpowiednio wytrzymałe;
c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
d) być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. "góra/dół" lub "uwaga! NST".
W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 7.
Przesyłkę nie spełniającą warunków wymienionych w § 6 Kurier może przyjąć do przewozu tylko po łącznym spełnieniu poniższych warunków:
a) tak opakowana przesyłka nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla innych przesyłek;
b) tak opakowana przesyłka nie stanowi dla 
Plus Post zbyt uciążliwego przedmiotu obrotu, w szczególności nie jest prawdopodobne, aby opakowanie i zawartość przesyłki uległy uszkodzeniu w czasie transportu;
c) Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki ponosi Nadawca.
§ 8.
Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego partnera 
Plus Post. Oryginał listu przewozowego otrzymuje Nadawca, kopia zostaje w firmie kurierskiej, kolejne kopie listu przewozowego towarzyszą przesyłce i na co najmniej jednej z nich pobierane jest potwierdzenie odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy oraz data i godzina doręczenia przesyłki.
Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w liście przewozowym.
Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia kurier może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek towarowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel firmy kurierskiej dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego protokole.
Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.
Niezgodności o których mowa w ust. 4 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.

Plus Post przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności Plus Post ma prawo do weryfikacji rodzaju przesyłki, wagi i rozmiarów. W razie stwierdzenia niezgodności tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę, Plus Post poinformuje Nadawcę o wykonanej zmianie ceny usługi, zgodnie z Cennikiem i umową.

§ 9.
Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.

Plus Post może zwolnić Nadawcę z obowiązku opisanego w ust. 1 na podstawie pisemnego oświadczenia Nadawcy, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki, a także za ewentualną szkodę materialną wynikłą z opóźnienia przesyłki.

§ 10.
Przyjęcie przez 
Plus Post przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej zawartość odpowiadała warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

§ 11.
W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel 
Plus Post obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela Plus Post jest podstawą do zapłacenia odszkodowania,
§ 12.
Opłata za przesyłki według obowiązującego cennika odbywa się za pośrednictwem serwisu www.platnosci.pl oraz na podstawie faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego cennika 
Plus Post lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.

§ 13.
Nadawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł, pod rygorem utraty roszczeń przeciwko 
Plus Post przekraczających tę kwotę.
Zleceniodawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki w imieniu i na rzecz Nadawcy. Koszt ubezpieczenia ponosi Zleceniodawca.
Wyciąg z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Kurierem, a instytucją ubezpieczeniową jest udostępniany do wglądu na żądanie Nadawcy.
Nadawca podpisując list przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je.

§ 14.
Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu 
Plus Post, lub osoby, która dzierży ją w jej imieniu, Plus Post przysługuje prawo zastawu na niej, celem zabezpieczenia roszczeń Plus Post wynikających z umowy przewozu tejże przesyłki. Zasady odpowiedzialności i postępowanie reklamacyjne.
§ 15.
Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłk ponosi firma z którą 
Plus Post ma podpisaną stosowną umowe usług kurierskich i która dzierży przesyłkę w imieniu Plus Post.
Plus Post nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezachowania przez Nadawcę lub Odbiorcy przepisów określonych niniejszym Regulaminem, nie wywołanych winą Plus Post, albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od Plus Post zdarzenia.
Plus Post nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot jeśli:
a) przesyłka została źle zaadresowana (tj. niepodanie lub błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy);
b) Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę;
c) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym;
d) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na liście przewozowym.
W przypadku uszkodzenia przesyłki przedstawiciel kuriera pośredniczącego zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia przesyłki, sposób zapakowania. Prawidłowo sporządzony protokół podpisany przez Odbiorcy i przedstawiciela  firmy przewozowej jest podstawą do zapłaty przez firmę przewozową odszkodowania, o którym mowa w ust. 7 poniżej.
Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może być wyższe niż równowartość 100% sumy pobranej tytułem podstawowej opłaty transportowej.
W przypadku przesyłek doręczanych za pobraniem, do chwili jej doręczenia, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przesyłkę na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale, natomiast odpowiedzialność Zleceniobiorcy za pobrane od Odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Zleceniobiorcę ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty.

§ 16.
Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, przyjmuje 
Plus Post.
Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej "Reklamującymi") są:
a) Nadawca;
b) Odbiorca;
Reklamacje zgłoszone po terminie, lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako nie wniesione.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) Nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika
b) nazwę oraz adres Reklamującego;
c) tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;
d) oryginał odpowiedniego protokołu/ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
e) nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia:
f) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar;
g) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy) - oryginał;
h) kwotę roszczenia;
i) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec 
Plus Post- oryginał;
j) wykaz załączonych dokumentów;
k) podpis Reklamującego.
Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 90 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia szkody. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji 
Plus Post informuje o tym Nadawcę na piśmie wzywając do uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie uzupełnienie przez Nadawcę braków reklamacji w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
Po rozpatrzeniu reklamacji 
Plus Post powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
a) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji;
b) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.
Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec 
Plus Post.
Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów określonych w ust. 5 załączenie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Nadawcę. Odbiorcę lub Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez 
Plus Post z zachowaniem warunków o których mowa ust. 3. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów.

§ 17.
Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

§ 18.
Do świadczonych usług mają zastosowanie postanowienia niniejszego regulaminu z uwzględnieniem następujących zapisów:

Plus Post w ramach usługi od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia Plus Post, może żądać jej otwarcia przez nadawcę, a w wypadku, gdy wezwanie nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt. Plus Post w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
Plus Post przysługuje prawo zastawu na przesyłce, celem zabezpieczenia należności Plus Post z tytułu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztów świadczenia usług, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adresata.
Plus Post odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi albo może odstąpić od jej wykonania, jeżeli:
1) nie są spełnione wymagania dotyczące świadczenia usługi określone w ustawie lub w regulaminie;
2) zawartość lub opakowanie przesyłki naraża osoby trzecie lub operatora na szkodę;
3) na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo;
4) usługa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym zezwoleniem lub zgłoszeniem;
5) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki jest zabronione na podstawie regulaminu.

Plus Post może ponadto:
1) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi , jeżeli przesyłka nie spełnia określonych przez 
Plus Post warunków wymaganych do zawarcia umowy;

2) odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka nie spełnia warunków określonych w umowie.

W przypadku odmowy zawarcia umowy lub jednostronnego odstąpienia przez Plus Post od umowy o świadczenie usługi z w/w przyczyn, przyjętą przesyłkę zwraca się Nadawcy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi.
Roszczenia z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki nie zgłoszone przez adresata przed upływem 7 dni od przyjęcia przesyłki wygasają po tym terminie.
W przypadku przejęcia przesyłki do przewozu przez jednego z naszych partnerów wymienionych na stronie www.pluspost.pl oraz panpaczka.pl obowiązuje regulamin świadczeń usług kurierskich partnera, z którym Nadawca ma obowiązek zapoznania się przed rozpoczęciem usługi.

§ 19.
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

§ 20.
Regulamin znajduje na oficjalnej stronie internetowej www.pluspost.pl oraz panpaczka.pl. Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem przesyłki 
Plus Post.

§ 21.
Integralną część niniejszego regulaminu stanowią regulamin 
Geis Parcel PL Sp. z o. o. oraz Geis PL Sp. z o. o.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.